Regulamin rajdu IT Orient 2017

I. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

 1. Rajd na Orientację „IT Orient”, zwany dalej Rajdem, odbędzie się w dniu 29 lipca 2017 r.
 2. Bazą Rajdu będzie ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy „Sumex” mieszczący się w Pęczniewie, 99 235, ul. Spacerowa 50.
 3. Terenem Rajdu będzie obszar położony na wschód od zalewu Jeziorsko i rzeki Warta obejmujący m.in. Gminę Pęczniew, Gminę Zadzim oraz Gminę Warta.

II. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Rajdu jest Cybercom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000036076).
 2. Współorganizatorem Rajdu jest Fundacja Słonie na Balkonie z siedzibą w Łodzi (ul. Gdańska 90/3-1, 90-508 Łódź, KRS: 0000409122).

III. CELE

 1. Popularyzacja imprez na orientację.
 2. Popularyzacja aktywności fizycznej, szczególnie wśród pracowników i współpracowników podmiotów z branży IT.
 3. Pomoc dzieciom z Fundacji Słonie na Balkonie.
 4. Wyłonienie najlepszych uczestników.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji.
 6. Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą oraz nawigacji w terenie.
 7. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.

IV. TRASY

 • GIGA – ok. 100 km na rowerze w limicie czasu 8 godzin.
 • MEGA – ok. 50 km na rowerze w limicie czasu 8 godzin.
 • RODZINNA – ok. 25 km pieszo lub na rowerze w limicie czasu 6 godzin
 • PIESZA – ok. 25 km biegiem/marszem w limicie czasu 6 godzin

Szacowany dystans jest przybliżoną wartością optymalnego wariantu przejazdu lub przejścia po drogach i ścieżkach, przy założeniu zaliczenia wszystkich punktów kontrolnych.

V. HARMONOGRAM:

8:30 – 9:30 – praca Biura Rajdu dla tras MEGA i GIGA.
9:40 – 9:55 – odprawa techniczna i rozdanie map dla tras MEGA i GIGA.
10:00 – start tras MEGA i GIGA.
10:05 – 10:40 – praca Biura Rajdu dla tras Rodzinnej i Pieszej.
10:45 – 10:55 – odprawa techniczna i rozdanie map dla tras Rodzinnej i Pieszej.
11:00 – start tras Rodzinnej i Pieszej.
15:00 – 19:00 wydawanie posiłków regeneracyjnych
17:00 – koniec limitu czasowego dla tras Rodzinnej i Pieszej.
18:00 – koniec limitu czasowego dla tras MEGA i GIGA.
ok. 18:30 – zakończenie Rajdu, uhonorowanie najlepszych zawodników, rozdanie nagród.

VI. PUNKTY KONTROLNE

 1. W terenie, na którym organizowany jest Rajd, wyznaczone zostaną punkty kontrolne (PK) oznaczone lampionami.
 2. O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem. W Rajdzie zostanie wykorzystana mapa Ziemi Sieradzkiej wydawnictwa Compass w skali 1:50000 (wydanie z roku 2015, aktualizacja czerwiec 2017).
 3. Swoją obecność przy PK uczestnik powinien potwierdzić przez odbicie perforatora w odpowiednim miejscu na karcie startowej.
 4. Dodatkowo przy wybranych PK umieszczone zostaną zagadki logiczne. Rozwiązania zagadek powinny być umieszczane na karcie startowej. Rozwiązywanie zagadek nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku braku lampionu i/lub perforatora na PK należy wpisać „brak PK” na karcie startowej i wykonać zdjęcie dokumentujące pobyt na PK. W szczególnych przypadkach warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorami.
 6. Każdy uczestnik powinien odwiedzić PK osobiście.
 7. Kolejność zaliczania PK oraz dobór trasy pomiędzy nimi są dowolne.

VII. ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Rajdzie pieszo lub korzystając z roweru, inne środki transportu są zabronione.
 2. Na trasach MEGA i GIGA prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open. Na trasie Pieszej prowadzona będzie tylko klasyfikacja indywidualna open, natomiast na trasie Rodzinnej tylko klasyfikacja drużynowa.
 3. Podczas Rajdu zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu. Uczestnik zostanie sklasyfikowany na mecie w momencie przyciśnięcia czerwonego przycisku znajdującego się przy stanowisku pomiarowym w namiocie z biurem zawodów.
 4. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie po przekroczeniu linii mety przycisnąć czerwony przycisk rejestrujący czas oraz oddać kartę startową.
 5. Uczestnicy deklarują wybór trasy podczas zapisów, z wyjątkiem tras MEGA/GIGA. W tym przypadku mogą o tym zdecydować dopiero w trakcie trwania Rajdu.
 6. Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Pieszej, Rodzinnej lub MEGA należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK. Na trasie GIGA należy zaliczyć minimum 12 PK.
 7. Za każdy prawidłowo potwierdzony PK uczestnik otrzyma jeden punkt.
 8. Nagrody przyznawane będą dla zwycięzców w następujących kategoriach:
  – GIGA;
  – MEGA;
  – Piesza;
  – Rodzinna
  – IT (rozwiązywanie zagadek);
 9. Organizator przewiduje również nagrodę specjalną.
 10. W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma uzyskanych punktów, a w drugiej uzyskany czas, przy czym w kategorii IT w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę liczba poprawnie rozwiązanych zagadek, a w drugiej czas przybycia na metę.
 11. Na pokonanie wyznaczonej trasy uczestnicy będą mieli wyznaczony 8-godzinny limit czasu dla tras GIGA i MEGA oraz 6-godzinny dla tras Rodzinnej i Pieszej. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt.
 12. Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego PK lub nie dotrą na metę w ciągu pół godziny po limicie czasu.
 13. Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 14. Używanie odbiorników gps dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników gps jako pomoc przy nawigacji będzie skutkować dyskwalifikacją.
 15. Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą, bądź nie chcą kontynuować uczestnictwa w Rajdzie z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras Rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 17. Nad przebiegiem Rajdu czuwać będzie sędzia główny – osoba wyznaczona przez Organizatora.
 18. Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (itorientcup@gmail.com) przez tydzień po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

VIII. UCZESTNICTWO W RAJDZIE

 1. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby fizyczne, bez ograniczeń wiekowych. Osoby w wieku 16-18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Rajdzie. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie należy dokonać najpóźniej do dnia 26 lipca 2017 roku poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Rajdu (www.itorient.pl) oraz uiszczenie opłaty startowej.
 3. Pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów mogą wziąć udział w Rajdzie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W chwili zgłoszenia i uiszczenia opłaty startowej przez 300 osób lista uczestników Rajdu zostanie zamknięta.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie będzie podpisanie przez każdego uczestnika Rajdu oświadczenia o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność (oświadczenie będzie dostępne w bazie Rajdu).

IX. OPŁATA STARTOWA

 1. Dzieci do lat 10 mogą uczestniczyć w Rajdzie bezpłatnie.
 2. Dla pozostałych uczestników opłata startowa jest uzależniona od terminu rejestracji i wynosi:
  – 30,00 zł od osoby – obowiązuje do środy 19.07.2017;
  – 40,00 zł od osoby – obowiązuje od czwartku 20.07.2017 do środy 26.07.2017.
  – 50,00 zł od osoby – obowiązuje w dniu Rajdu (płatność gotówką).
 3. Opłaty należy uiścić na następujący rachunek bankowy Fundacji Słonie na Balkonie: 56 1440 1231 0000 0000 1413 0748 w tytule przelewu wpisując: darowizna ITOrient + imię i nazwisko zgłaszanej osoby lub osób za które wysyłana jest opłata startowa.
 4. W przypadku rezygnacji z Rajdu organizatorzy nie zwracają opłaty startowej.
 5. Wszelkie środki zebrane z tytułu opłat startowych zasilą konto fundacji Słonie na Balkonie, która prowadzi terapię dla dzieci po traumie – ofiar przestępstw i nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

X. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Wyposażenie uczestników Rajdu obejmuje:
  a. wyposażenie obowiązkowe:
  – mapa (zapewnia Organizator);
  – telefon komórkowy z baterią działającą przez kilka godzin;
  – karta i numer startowy (zapewnia Organizator)
  b. wyposażenie zalecane:
  – kompas, linijka do pomiaru odległości na mapie, długopis.
  – zapas jedzenia i picia, odpowiedni do wybranej trasy oraz potrzeb uczestnika
  c) dodatkowo w przypadku uczestnictwa na rowerze:
  – mapnik rowerowy, kask sztywny, licznik kilometrów, zapasowa dętka oraz podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
  – zalecane są rowery crossowe bądź górskie o średnim lub grubym bieżniku opon
 2. Na trasie Rajdu obowiązuje zakaz używania innych map niż te rozdane przez Organizatora.

XI. ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. Mapy z trasą Rajdu, numery i karty startowe oraz komplet zipów/agrafek dla wszystkich uczestników.
 2. Dwa noclegi w warunkach turystycznych na sali gimnastycznej.
 3. Zaplecze sanitarne.
 4. Opieka medyczna.
 5. Napoje, przekąski, owoce oraz ciepły posiłek regeneracyjny na mecie.
 6. Bufet z przekąskami i napojami na trasie Rajdu.
 7. Możliwość umycia rowerów na mecie.
 8. Pamiątkowe medale i nagrody dla 3 najlepszych zawodników/zawodniczek w kategoriach kobiet, mężczyzn na trasach GIGA i MEGA, a także dla 3 najlepszych zawodników/zawodniczek na trasie Pieszej oraz 3 najlepszych drużyn na trasie Rodzinnej. Dodatkowo przewidzana jest nagroda w kategorii IT (rozwiązywanie zagadek). Nagrody można odbierać wyłącznie osobiście na oficjalnym zakończeniu Rajdu.
 9. Atrakcje dla dzieci w bazie rajdu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego, a także podczas jego trwania.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Rajdzie. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia NNW na czas udziału w imprezie sportowej.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 4. Zabrania się śmiecenia na trasie Rajdu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego. W razie odwołania Rajdu przez Organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty startowej.
 6. Uczestnicy dokonujący rejestracji akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w celach związanych z uczestnictwem w Rajdzie.
 8. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204 z późn. zm.).
 9. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie przez Organizatorów swojego wizerunku w celach promocyjno-marketingowych, poprzez umieszczanie w materiałach promocyjnych, w tym w Internecie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

Regulamin Pucharu Bike Orient 2017

 1. Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient, zespół OrientAkcja oraz zespół IT Orient.

 2. Regulamin Rajdów Bike Orient publikowany jest na stronie bikeorient.pl. Regulamin Rajdów OrientAkcja publikowany jest na stronie orientakcja.blogspot.com.

 3. Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2017 zalicza się 6 imprez: 2 edycje Rajdów Bike Orient, 2 edycje OrientAkcji, 1 edycja Rajdu Waligóry oraz 1 edycja IT Orient.

 4. Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2016:

  • 22 kwietnia – Rajd Bike Orient

  • 6 maja – OrientAkcja

  • 1 lipca – Rajd Bike Orient

  • 29 lipca – IT Orient

  • 16 września – OrientAkcja

  • 30 września – Rajd Waligóry

 5. Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

 6. W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji Rajdów Bike Orient,  OrientAkcji, Rajdzie Waligóry lub IT Orient rozgrywanych w 2017 roku na trasach MEGA lub GIGA.

 7. W klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę cztery najlepsze starty danego uczestnika na trasach MEGA i GIGA, jeżeli dany Uczestnik uczestniczył tylko w jednej edycji rajdu, wówczas brany pod uwagę będzie jeden start, jeżeli w dwóch – dwa starty, jeżeli w trzech – trzy starty.

 8. Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce – 100 punktów, 2 miejsce – 99 punktów, 3 miejsce – 98 punktów itd., Uczestnicy, którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.

 9. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równiej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.

 10. Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2017 na trasach MEGA i GIGA otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie MEGA, 3 najlepsze zawodniczki na trasie GIGA, 3 najlepszych zawodników na trasie MEGA oraz 3 najlepszych zawodników na trasie GIGA).

Reklamy